اهداف و استراتژی:

تبدیل شدن به شرکت برتر تولید عایق در ایران بگونه ای که همواره یکی از سه انتخاب برتر
کارفرمایان پروژه های عظیم صنایع کلیدی کشور باشیم.