ارکان جهت دار و اهداف شرکت

کمک به رشد و شکوفایی حال و آینده اقتصاد و صنعت ایران از طریق ارائه خدمات با کیفیت و
با ارزش در زمینه تولید عایق های مورد نیاز ساختمان و صنعت ، با تکیه بر برترین و پایدارترین
مزیت رقابتی سازمان ها یعنی نیروی انسانی با انگیزه ، خلاق ، نو آور و ماهر از طریق تحصیل و
مدیریت دانایی، تقویت و اشائه روحیه همکاری و مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و هدف گذاری،ما
معتقدیم این مهم را تنها از طریق ارتقاء و گسترش دانش عینی و ضمنی خود و به اشتراک گذاری
این دانش با شرکای تجاری مان محقق می نماییم وبدین سان با ایجاد و حفظ اعتماد پایدار بر رشد
یا ثبات متمرکز می شویم.