photo_۲۰۲۳-۰۱-۲۱_۰۰-۵۳-۲۷

کشت هیدروپونیک(کشت بدون خاک)

یکی دیگر از کاربردهای پشم سنگ استفاده از آن در کشت هیدروپونیک است.به کشتی که در آن از خاک استفاده نمیشود هیدروپونیک می گویند.در روش هیدروپونیک،گیاهان در بستری از مواد آلی یا معدنی مانند پشم سنگ،رشد کرده ومواد غذایی به صورت محلول درآب در اختیار گیاه قرار میگیرد.امروزه در سراسر جهان در گلخانه های هیدروپونیکاز عایق پشم سنگ برای کشت برخی صیفی جات ازجمله گوجه فرنگی،خیار،فلفل و تولید گل های شاخه بریده رز،میخک و داوودی بطور وسیعی استفاده میشود.در کشت هیدروپونیک نیاز غذایی گیاه به جای خاک توسط آب تامین میشود.